Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales


Search

Regulamin sklepu internetowego
shop.emeraldsandcrocodiles.com

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.emeraldsandcrocodiles.com
2. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy jest spółka pod firmą EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 51/53 lok.60, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776190, NIP: 5252783317, REGON 382795740. Adres poczty elektronicznej Spółki: shop@emeraldsandcrocodiles.com
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką.
4. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony w wykonaniu wymogów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). Wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji stanowi realizację obowiązku informacyjnego wobec Klientów będących konsumentami przewidzianego w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
5. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
6. Informacje zawarte na Stronie, opisy towarów i ich ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Spółkę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga dostępu do urządzenia z siecią Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzenia musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
8. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, a także w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
9. Spółka informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W związku z powyższym zaleca się stosowanie przez Klientów właściwych środków technicznych, które zminimalizują wystąpienie wskazanego zagrożenia.
10. W ramach Strony stosujemy pliki „cookies” w celu świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystane w celu zapewnienia poprawnego działania Strony na urządzeniu końcowym Klienta oraz w celu prezentowania treści dopasowanych do jego zainteresowań, na podstawie aktywności na Stronie – dochodzić tu będzie do profilowania. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących „cookies” oraz wyłączyć profilowanie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Mechanizm plików „cookies” nie niszczy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

II. DEFINICJE
Poniższe wyrazy i wyrażenia używane w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w systemie Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta na rzecz Spółki dokonywane z tytułu Transakcji;
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.)
7. Sklep Internetowy – serwis sprzedaży online prowadzony przez Spółkę, dostępny pod adresem www.emeraldsandcrocodiles.com, za pośrednictwem którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
8. Spółka – spółka pod firmą EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 51/53 lok.60, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776190, NIP: 5252783317, REGON 382795740.
9. Strona – strona internetowa, pod którą Spółka prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.emeraldsandcrocodiles.com;
10. Towar – produkt przedstawiony Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
11. Transakcja – umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;
12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
14. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

III. WARUNKI ZAWIERANIA TRANSAKCJI
1. Zamówienie Towaru może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia. Klient składając Zamówienie określa, ilość, model, kolor oraz rozmiar Towaru zgodnie z treścią Formularza Zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia i dokonanie Transakcji wymaga przekazania przez Klienta danych umożliwiające realizację Zamówienia, kontakt z nim i wysyłkę zamówionego Towaru, a także wystawienie wymaganych dokumentów Transakcji (m.in. faktura VAT).
3. Przyjęcie przez Spółkę każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera numer Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę Transakcja uważana jest za zawartą.
4. Spółka zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, które uniemożliwiają wykonanie Zamówienia na rzecz Klienta.
5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
6. W przypadku, gdy Spółka nie może zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia w celu skompletowania Towaru, na co Kupujący może wyrazić zgodę.
7. Klient zgodnie ze swoim wyborem dokonanym w Formularzu Zamówienia otrzymuje wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT dokumentującą Zamówienie. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym Towarem fakturę VAT zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz dokonanie wyboru otrzymania faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu oraz zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być składane przez Klienta przez całą dobę. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY WYSYŁKI
1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach uwzględniają koszty wysyłki na terenie Polski (w tym przypadku koszt wysyłki ponosi Spółka). W przypadku wysyłki Towaru do innego kraju Unii Europejskiej (poza teren Polski) do ceny zostanie doliczony koszt jego wysyłki, zgodnie z cennikiem wysyłki udostępnionym na Stronie. Całkowita cena Towaru, uwzględniająca koszt wysyłki, zostanie uwidoczniona w podsumowaniu zamówienia w Formularzu Zamówienia.
3. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

V. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
1. Klient może dokonać Płatności z tytułu zawartej Transakcji w jednej z następujących form:
a) przelew bankowy (on-line) za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24.pl obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez serwis internetowy przelewy24.pl.;
b) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24.pl obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez serwis internetowy przelewy24.pl.;
c) przelew bankowy (on-line) poprzez zewnętrzny system płatności PayPal obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;
d) płatność przelewem zwykłym na rachunek bankowy Spółki
za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24.pl obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez serwis internetowy przelewy24.pl.
2. W tytule realizowanej Płatności Klient powinien podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia.
3. Klient dokonujący płatności w jednej z form wskazanych w ustępie 1, jest zobowiązany do jej realizacji w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta w powyższym terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do dokonania płatności w wyznaczonym dodatkowym terminie może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Płatność uznaje się za dokonaną:
a) po autoryzowaniu Płatności przez serwis internetowy przelewy24.pl w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewu bankowego (on-line) (ust. 1 lit. a-b);
b) po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta (ust. 1 lit. c);
c) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 lit. d);

VI. FORMA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Spółka przewiduje dostawę Towarów za pośrednictwem wybranej przez Spółkę firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres.
2. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz dokonania przez Klienta płatności za Towar. Termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Zamówienia składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika.
3. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Spółkę.
4. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży (Transakcji) bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (Transakcji) na piśmie na adres: EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl. Spółka zaleca wysyłanie oświadczenia o odstąpieniu łącznie z Towarem.
2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży (Transakcji) liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient może sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Transakcji) samodzielnie, bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny na Stronie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (Transakcji) na zasadach określonych powyżej, umowa sprzedaży (Transakcja) jest uważana za niezawartą.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar (wraz z wszelkimi prezentami, gratisami w postaci dodatkowej pary obuwia itp., dostarczonymi Klientowi razem z Towarem) Spółce niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży (Transakcji). Zwracany Towar należy odesłać na adres:
EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 poniżej. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot powinien być dokonany w oryginalnym opakowaniu i należycie zabezpieczony.
7. Spółka dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze Towar od Klienta.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII. REKLAMACJE
1. Spółka deklaruje, że wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym Towary są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku wad Towaru Spółka odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.
3. Spółka nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy dostarczanych Klientowi razem z Towarem, które nie są przedmiotem Transakcji (np. prezenty, gratisy w postaci dodatkowej pary obuwia itp.).
4. Spółka jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Co do zasady nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:
a) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem Towaru;
b) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności nieprawidłową konserwacją lub używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
c) uszkodzeń mechanicznych Towaru.
5. W celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru Klient może złożyć reklamację. Rozpatrzenie reklamacji Towaru wymaga przesłania przez Klienta do Spółki reklamowanego Towaru (na koszt Spółki, chyba że reklamacja okaże się nieuzasadniona), najlepiej z dołączonym do niego dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT – jednak nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji). Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty i okoliczności jej powstania, żądania Klienta w tym zakresie oraz podania danych kontaktowych składającego reklamację.
6. Reklamacje należy kierować do Spółki listownie w formie pisemnej na adres: EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Mokotowska 51/53 lok.60, 00-542 Warszawa. Spółka zaleca dołączanie pisemnej reklamacji do przesyłanego Towaru.
7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży (Transakcji), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady). Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży (Transakcji) w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady;
b) jeżeli jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową sprzedaży (Transakcji) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
9. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w pkt 6 powyżej, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Spółka jest zobowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Spółka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży (Transakcji) Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży (Transakcji) wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Spółka może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
10. Spółka rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
11. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
12. Spółka nie udziela gwarancji na Towary dostępne w Sklepie Internetowym.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Spory pomiędzy Klientem a Spółką wynikające z Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Konsument może między innymi:
a) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Spółką, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
b) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Transakcji;
c) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Spółką.
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka pod firmą EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776190.
2. Dane osobowe Klienta będą zbierane i przetwarzane w celu oraz na podstawie:
a) przyjmowania Zamówień oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym: bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie, rozpatrywania reklamacji, rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) przyjmowania i realizacji oświadczeń o odstąpieniu od zawartych umów sprzedaży na odległość, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów Rozdziału 4 Ustawy o prawach konsumenta, co jest niezbędne do wypełnienia powyższego obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO),
c) przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Spółki, innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi Transakcjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) umożliwienia korzystania z dostępnych w Sklepie internetowym płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) realizacji obowiązków i wymogów prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe i rachunkowe, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
g) przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Klientów w celu rozwijania funkcjonalności Sklepu Internetowego, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) w celach profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu Internetowego z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy i współpracownicy Spółki, firmy kurierskie realizujące dostarczanie przesyłek w ramach Transakcji, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, agencje marketingowe, a także dostawcy usług, z których korzysta Spółka w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a w szczególności: podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi IT, podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem Internetowym, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu Internetowego, dostawcy narzędzi diagnostycznych.
4. Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (Transakcji), wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (Transakcji), a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone przez Spółkę lub przeciwko Spółce.
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia podstawy prawnej przetwarzania. Spółka informuje, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
5. Administrator zapewnia prawo dostępu Klienta do treści jego danych, ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Brak podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży (Transakcji).
8. Spółka nie będzie prowadziła operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Natomiast dane osobowe Klienta będą wykorzystywane do profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu Internetowego z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnego Klienta.
9. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

XI. USŁUGI ELEKTRONICZNE
1. Spółka świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, bezpłatną usługę Formularza Zamówienia. Usługa jest świadczona przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2. Spółka udostępnia Formularz Zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Usługa Formularza Zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza Zamówienia do Spółki.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie. Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie określona w jego treści. Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, określonych w Regulaminie obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez informację zamieszczoną na Stronie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na Stronie i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2019 r.

You don't have permission to register