Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales


Search

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka pod firmą EMERALDS AND CROCODILES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776190.
2. Dane osobowe Klienta będą zbierane i przetwarzane w celu oraz na podstawie:
a) przyjmowania Zamówień oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym: bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie, rozpatrywania reklamacji, rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) przyjmowania i realizacji oświadczeń o odstąpieniu od zawartych umów sprzedaży na odległość, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów Rozdziału 4 Ustawy o prawach konsumenta, co jest niezbędne do wypełnienia powyższego obowiązku prawnego ciążącego na Spółce oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO),
c) przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Spółki, innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi Transakcjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) umożliwienia korzystania z dostępnych w Sklepie internetowym płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) realizacji obowiązków i wymogów prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe i rachunkowe, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
g) przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Klientów w celu rozwijania funkcjonalności Sklepu Internetowego, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) w celach profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu Internetowego z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy i współpracownicy Spółki, firmy kurierskie realizujące dostarczanie przesyłek w ramach Transakcji, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, agencje marketingowe, a także dostawcy usług, z których korzysta Spółka w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a w szczególności: podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi IT, podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem Internetowym, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu Internetowego, dostawcy narzędzi diagnostycznych.
4. Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (Transakcji), wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (Transakcji), a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone przez Spółkę lub przeciwko Spółce.
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia podstawy prawnej przetwarzania. Spółka informuje, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
5. Administrator zapewnia prawo dostępu Klienta do treści jego danych, ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Brak podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży (Transakcji).
8. Spółka nie będzie prowadziła operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Natomiast dane osobowe Klienta będą wykorzystywane do profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu Internetowego z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnego Klienta.
9. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

You don't have permission to register